Bygd smart. På naturlig vis.

Et bærekraftig bygg starter med trekonstruksjoner fra ARE Treindustrier

Tre er en naturlig råvare og en fantastisk fornybar ressurs med unike egenskaper. For oss gjør dette det enklere å bidra i miljøkampen og et bærekraftig samfunn. Alle våre konstruksjoner bruker kortreist trevirke og miljøsertifisert tømmer, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre vår produksjon og leveranser og tar vårt ansvar for fremtidens byggenæring. Dette er vårt bidrag til et bærekraftig samfunn – naturligvis.

Veien mot en mer bærekraftig byggenæring

Alle må bidra i kampen mot klimautslipp og veien mot det grønne skifte krever handling nå. Å bygge i tre er et steg i riktig retning, men dette alene er ikke nok. Innkjøp, tilvirkning og produksjon, transport, materialforbruk og energiforbruk er viktige faktorer som påvirker miljøet. Dette står sentralt i vår utvikling og produksjon av trekonstruksjoner og er vårt samfunnsbidrag til en bærekraftig byggenæring. ARE Treindustrier har valgt fire av FN’s klimamål hvor vi vet vi kan gjøre en forskjell.  

MÅL 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

ARE Treindustrier bidrar til lokal sysselsetting og økonomisk vekst gjennom lønnsom drift og innkjøp fra lokale leverandører.

Vi skal skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø, med anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle. Her er HMS en viktig faktor og en integrert del av den daglige driften vår. Dette bidrar til økt verdiskapning i form av friske og motiverte medarbeidere, økt driftssikkerhet og dermed god kvalitet på våre leveranser. Ved å levere prefabrikkerte trekonstruksjoner til våre kunder, forbedrer vi også HMS ute hos våre kunder.

Utvikling av våre ansatte er også en viktig del av vårt arbeid og vi ønsker mangfold. Vi tror at det blir både morsommere, mer lønnsomt og mer lærerikt på jobb når vi er litt ulike. 

Vi skal bidra til at byene i større grad blir bygd ut med fornybare bygningsmateriale.  Tre er i seg selv klimapositivt, og et substitutt for energiintensive materialer.

Vi har høyt fokus på utvikling av fleksible løsninger som kan tilpasses og utfylle eksisterende bygningsmasse, og bidra til rasjonell og bærekraftig fortetting. Våre produkter bidrar til reduserte utslipp i hele byggets levetid, det kan være gjennom integrasjon med fornybare energiløsninger og utnyttelse av ny teknologi som for eksempel sensorikk. Vi har også dokumentert våre produkters klimafotavtrykk ved hjelp av LCA.

MÅL 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

MÅL 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

For oss handler bærekraftig forbruk og produksjon om å produsere mer med mindre ressurser, og å redusere svinn og avfall både i egen produksjon og på din byggeplass.

Bygg og anleggsbransjen står for 25% av alt avfall i Norge. Ved å tilby produkter med høy ferdigstillingsgrad bidrar vi til å redusere avfallsmengden på byggeplassen din. I tillegg reduserer vi svinn ved å fokuserer på rett produkt til rett sted – riktig dimensjonert, god produksjonsplanlegging og tilpassede innkjøp. Vi jobber også kontinuerlig med å finne løsninger for gjenbruk og ombruk. ARE benytter kortreiste varer i vår produksjon, og utslipp både fra transport og tilvirkning av varer vurderes i valg av leverandør. Vi stiller krav til våre leverandører om PEFC/FSC-sertifisering som garanterer at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk.

Bygg og anlegg står for 40 % av klimagassutslippene globalt. For å oppnå målsetningen i Paris-avtalen om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, må klimagassutslippene halveres innen 2030. Våre prefabrikkerte konstruksjoner i tre er en del av løsningen. Tre binder CO2 og bidrar til å redusere CO2-utslippene til atmosfæren.

ARE Treindustriers klimagassutslipp fra driften består i stor grad av energiforbruk i produksjon, samt intern og ekstern transport. For å redusere påvirkbare klimagassutslipp, må utslippene være kjente og målbare. Vi fører årlig klimaregnskap som gir oversikt over potensialet for forbedringer, samt grunnlag for prioriteringer av tiltak.

MÅL 13

Stoppe klimaendringene

Hvordan er tre bærekraftig?

Tre er en fornybar ressurs

Tre er et naturmateriale bestående av blant annet, karbon som inngår i naturens eget kretsløp. Dette betyr at tre går tilbake i naturens store kretsløp etter endt levetid, uansett om materialet brennes eller brytes ned naturlig.

Tre reduserer CO2-utslipp

Tre tar naturlig til seg CO2 og bidrar derfor til å redusere utslipp til atmosfæren. I stedet lagres CO2 i trærne og senere i treproduktene. Ved endt levetid slippes dette tilbake i naturen og tilbake til eget kretsløp.

Tre bidrar til et godt inneklima

Tre er ikke bare fint å se på, det innehar også egenskaper til å absorbere og utskille fukt. Dette er et positivt bidrag til energibalansen i et hus.

Tre bidrar til ren og effektiv industri

Å produsere i tre er ressurseffektivt. Et lavt forbruk av fossil energi gjør det enkelt å foredle tre miljøeffektivt og rent.

Last ned

Dokumentert klimafordel

I ARE Treindustrier bruker vi kun tre fra bærekraftig skogbruk og dette er også et krav til våre leverandører. Våre råvarer skal kun komme fra PEFC-sertifisert skog. Dette bidrar til trygghet for miljøet og sikrer fremtidige generasjoner.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I ARE har vi høyt fokus på å forhindre negativ påvirkning på menneskerettigheter, og vårt arbeid for å sikre anstendige arbeidsforhold er godt forankret i våre ulike strategier, verktøy og retningslinjer. FNs bærekraftsmål er en etablert standard, og for å sikre relevans i bærekraftsarbeidet i ARE Treindustrier innretter vi vår innsats i tråd med disse. Det blir også årlig utarbeidet en likestillingsrapport for å sikre systematisk arbeid og evaluering av vårt arbeid med mangfold og inkluderende arbeidsmiljø. Fremover skal vi fortsette vårt pågående arbeid med åpenhetsloven, og påse at våre eksisterende retningslinjer til enhver tid er oppdatert i tråd med lovens krav.

I ARE Treindustrier vil vi også stille krav til anstendige arbeidsforhold hos våre underleverandører. Fremover vil vi jobbe aktivt for å sikre ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene som vårt selskap er en del av, og våre kunder skal være trygge på at produktene og tjenestene de kjøper fra oss kommer fra verdikjeder som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.