Bygd smart. På naturlig vis.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Åpenhetsloven skal med andre ord fremme og dokumentere hvordan virksomheten jobber med sosiale forhold som én av de tre dimensjonene innen bærekraft. Her er vår redegjørelse.

Innholdsfortegnelse

Innledning

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som skal sikre et ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Åpenhetsloven skal med andre ord fremme og dokumentere hvordan virksomheten jobber med én av de tre dimensjonene innen bærekraft som er sosiale forhold. I dette dokumentet redegjøres det for hvordan ARE Treindustrier arbeider for å sikre sosial bærekraft og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte og i vår leverandørkjede, herunder resultat av utførte aktsomhetsvurderinger og iverksatte og planlagte tiltak.

Vi vil fortløpende oppdatere våre rutiner/retningslinjer i tråd med Forbrukertilsynets veiledninger om Åpenhetsloven, anbefalinger fra bransjen eller andre relevante kilder.

Om ARE Treindustrier

ARE Treindustrier har lang industrihistorie. Virksomheten har sin opprinnelse i Aremark, en liten bygd i Østfold, i 1973, og har hovedsakelig operert innen trebearbeidende industri (sagbruk / treforedling / produksjon). I dag er ARE en av Norges ledende leverandører av trekonstruksjoner til byggenæringen. Virksomheten omsatte i 2022 for ca. 400 MNOK.

Organisering

ARE Treindustrier er organisert som et ett konsern bestående av morselskap og datterbedrifter. Alle selskapene er lokalisert og har sin virksomhet i Norge. Datterselskapene er selvstendige AS med lokal ledelse, og det meste av aktiviteten og verdiskapningen foregår her. I morselskapet har virksomheten samlet felles støttefunksjoner på økonomi, IT, HR, HMSK, innkjøp og kommunikasjon. Virksomheten i ARE har et konsernstyre og en felles konsernstrategi som setter retning og rammer for drift og utvikling. ARE Treindustrier er lokalt eid, og alle eiere er aktive i drift og utvikling av selskapet.  

Ansatte

Det er totalt 206 ansatte i ARE som jobber i ulike stillinger i konsernet. Majoriteten av våre ansatte jobber som salgs- og prosjektingeniører i prosjektavdelingene lokalt, eller som operatører / tømrere ved et av våre fire produksjonsanlegg. I tillegg har vi ulike stillinger innen administrasjon, økonomi samt ledelse- og støttefunksjoner.

Organisert arbeidsliv

ARE Treindustrier er en del av det organiserte arbeidslivet gjennom våre medlemskap i Treindustrien / Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Majoriteten av våre produksjonsansatte er organisert gjennom fagforbund, men for å sikre likebehandling av våre ansatte på tvers av lokasjoner, følger ARE gjeldene tariffavtaler for alle produksjonsansatte uavhengig om de er organisert eller ikke.

I ARE står samarbeidet med arbeidstakerne representert ved verneombud, tillitsvalgt og ansatte representanter høyt. Sammen skal vi jobbe for trygge og gode arbeidsforhold, en bærekraftig utvikling av selskapet og et godt arbeidsmiljø. I selskapenes lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) jobber arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sammen med bedriftshelsetjenesten planmessig med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Driftsområde, produkter og tjenester

ARE Treindustrier er en av Norges ledende leverandører av prefabrikkerte trekonstruksjoner. Virksomheten prosjekterer og produserer produkter som element, takstol, bjelkelag, hulldekker, og PreCut. I tillegg leveres også massivtre-elementer og bæresystemer i limtre og stål gjennom faste underleverandører.

Sertifisering og godkjenninger

I tillegg til interne styringssystemer har ARE Sentral godkjenning for ansvarsrett i byggesaker. Dette er en frivillig ordning som skal bidra til at våre aktiviteter som aktør i bygg- og anleggsbransjen, er lovlige og seriøse, også med hensyn til retten til anstendig arbeid.

ARE benytter kun trelast fra PEFC-sertifiserte leverandører. I tillegg er vi i prosess med å PEFC-sertifisere oss som virksomhet for å kunne levere PEFC-sertifiserte prosjekter. Sertifiseringsordningen bidrar ikke bare til ett bærekraftig skogbruk, men også indirekte til å ivareta menneskerettigheter i lokalsamfunnene råstoffet kommer fra.

Markeder

Kunder

ARE Treindustriers kunder er byggmestere, utbyggere og entreprenører i det norske markedet. Vår prosjektportefølje spenner bredt, og vi leverer til alt fra garasjer og eneboliger til større næringsbygg som skoler og barnehager.

Øvrige partnere og interessenter

ARE Treindustrier er tilknyttet flere ulike bransjeorganisasjoner, herunder Treindustrien / NHO, Norwegian Wood Cluster og Norsk Takstolforening.

Arbeidet med åpenhetsloven i ARE er koordinert med det som gjøres på bransjenivå, og vi støtter oss på bransjeorganisasjonenes felles løsninger og maler i vårt arbeid.

Sosial bærekraft i ARE

I ARE Treindustrier arbeides det strukturert og systematisk på ulike nivåer og dimensjoner for å sikre sosial bærekraft og anstendige arbeidsforhold.

Forankring

Eierdirektiv

I eierdirektivet kommuniseres eiernes ønsker og målsetninger for sitt eierskap i selskapet, og gjennom dette settes føringer for styret og resten av virksomheten. I AREs eierdirektiv er det særskilt mål at virksomheten skal sikre og utvikle gode og anstendige arbeidsplasser:

Målet er å bygge et selskap og et felleskap, hvor det er godt å arbeide og utvikle seg, og der ansatte er stolte av å jobbe. Videre, ARE skal være et selskap som er en aktiv bidragsyter i utvikling av bransje og samfunn, og som er en del av løsningen for et bærekraftig samfunn.

Konsernstrategi

ARE har etablert en strategisk plattform som setter retning og rammer for virksomheten og videre utvikling av denne. I denne står bærekraft sentralt og en forutsetning for drift og utvikling, med de tre dimensjonene klima / miljø, sosiale forhold og økonomisk trygghet. Videre, bærekraft er en integrert del av AREs strategi på ulike nivåer, og kommer til syne i virksomhetens visjon, langsiktige mål og handlingsplaner.

ARE innretter sitt bærekraftarbeid etter FNs bærekraftmål, og har valgt ut de fire målene som er spesielt relevante for oss og hvor vi har størst påvirkningskraft, blant annet mål nummer 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst – vi skal arbeide for å fremme varig, inkluderende og økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I vår strategiske plattform står følgende:

ARE Treindustrier bidrar til arbeidsplasser og lokal sysselsetting. Vi skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø, og HMS-arbeidet skal være en integrert del av daglig drift. Dette bidrar til økt verdiskapning i form av friske og motiverte medarbeidere, økt driftssikkerhet og kvalitet på våre leveranser. Vi setter utvikling av våre ansatte høyt, og vi ønsker mangfold – vi tror at det blir både morsommere og mer lønnsomt på jobb når vi er litt ulike og utnytter dette til felles beste. Våre prefabrikkerte løsninger forbedrer HMS for våre kunder, og vi skal stille krav til anstendige arbeidsforhold både hos oss selv og hos våre underleverandører.

Om våre rutiner og retningslinjer

Våre rutiner og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger er implementert i organisasjonen gjennom konsernets felles styringssystemer, og forankret hos daglig ledelse og styre i virksomhetene. Rutinene omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i våre virksomheter, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, og kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Vi forventer at våre rutiner og tiltak vil bidra til økt mulighet til å fange opp faktiske hendelser eller vesentlig risiko for brudd på de formål Åpenhetsloven og de nevnte internasjonale konvensjoner skal ivareta. Disse rutinene vil også bidra til å rette opp negative konsekvenser eller risiko når dette er påkrevd.

Kontaktinformasjon vedrørende eksterne henvendelser og vårt arbeid med Åpenhetsloven er tilgjengelig på våre hjemmesider. 

Redegjørelse internt

Ivaretakelse

Konsernet er organisert med egen HR og HMSK funksjon som er aktive i arbeidet for å ivareta anstendige arbeidsforhold i ARE. HR og HMSK er sammen med øvrig ledelse i ARE, viktige bidragsytere når det gjelder å arbeide systematisk for å fange opp risiko for negative arbeidsforhold i ARE samt iverksette tiltak basert på aktuelle funn.

HR har et overordnet ansvar for å sikre rettferdige, trygge og anstendige arbeidsforhold i ARE i tråd med arbeidsmiljøloven og annet aktuelt lovverk som ferieloven, folketrygdloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon. HR jobber både strategisk med personalpolitikken i selskapet, og operativt med lederstøtte for å sikre enhetlig ledelse i tråd med interne rutiner, beste praksis og gjeldende lovverk.  

HMSK er HMS-leder og fagleder for HMS-systemene i ARE Treindustrier, og forvaltning og drift av dette. Herunder forvaltning av konsernets HMS-håndbok og ivaretakelse av det systematiske forbedringsarbeidet innen fagområdet jf. konsernets HMS-policy, beste praksis og relevante lovverk/forskrifter. HMS-leder samarbeider tett med de øvrige HMS-ansvarlige i konsernets dattervirksomheter og støtter disse i det operative HMS-arbeidet.

Aktsomhetsvurderinger

ARE skal kontinuerlig ivareta aktsomhetsvurderinger etter vedtatte rutiner beskrevet nedenfor for å avdekke negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for dette, internt hos oss.

Ledelse og medarbeideroppfølging

I ARE har vi digitale håndbøker innen personal, ledelse og HMS. Personalhåndboken skal sikre likebehandling av alle våre ansatte, og gir en samlet oversikt over ansattes rettigheter og plikter relatert til arbeidsforholdet.

Lederhåndboken er et støtteverktøy til våre ledere og et hjelpemiddel for å sikre at ledere i ARE utøver enhetlig ledelse, og leder i henhold til gjeldende lovverk, beste praksis, våre interne lederprinsipper, og selskapets interne policy.

HMS-håndboken er et støtteverktøy for AREs internkontroll. Håndboken gir en samlet oversikt over roller og ansvar i vårt HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens rutiner samt henvisninger til det generelle HMS-regelverket.

To ganger årlig gjennomføres det strukturerte og anonyme medarbeiderundersøkelser for alle våre ansatte. Målet med undersøkelsene er å få innsikt og tilbakemeldinger på hvordan de ansatte har det i ARE. Resultatene gjør det mulig for HR og ledere å adressere utfordringer, sette i gang forbedringstiltak samt sette tydelige og strategiske mål på selskapsnivå. Temaer som inngår i undersøkelsen omhandler blant annet arbeidsmiljø, stress, kultur, ledelse, engasjement, mangfold og inkludering.

Det gjennomføres også individuelle medarbeidersamtaler mellom leder og ansatt, en til to ganger årlig. Målet med samtalen er å bygge relasjon mellom leder og medarbeider, avklare gjensidige forventninger til arbeidsforhold og resultater, utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige, og sette mål for personlig og faglig utvikling. 

Inkludering, likestilling og mangfold

Likestilling- og mangfoldperspektivet skal være en del av ARE Treindustrier på alle nivåer i virksomheten, og gjelde alle sider av arbeidsforholdet. Som arbeidsgiver jobber vi aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i hele konsernet. I dette arbeidet jobber vi etter en 4-trinnsmodell der vi systematisk undersøker risiko for diskriminering og hinder for likestilling, analyserer årsaker, iverksetter tiltak og evaluerer resultater.

Konsernet har et arbeidsreglement og en personalpolitikk der det er et forbud mot mobbing, diskriminering og trakassering. Alle medarbeidere i ARE skal respekteres for den man er, og behandles likeverdig. Vi skal ha en inkluderende arbeidskultur, hvor vi erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle. Den enkelte skal respekteres for sine individuelle evner og personlighet. Kvinner, menn og medarbeidere fra andre kulturer skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og utviklingsmuligheter i sin jobb.

Les mer om vårt arbeid med likestilling, inkludering og mangfold i vår årlige ARP-rapport her.

HMS

HMS og et trygt arbeidsmiljø har høyeste prioritet i ARE. Virksomheten har en tydelig HMS-organisasjon og et godt og velfungerende HMS-system som er gjenstand for årlig internrevisjon og løpende forbedringsarbeid. Revisjonen resulterer i en rapport som er gjenstand for styrebehandling.

Videre, HMS er første punkt i virksomhetsrapporteringen som distribueres til styre, ledelse og organisasjon hver måned der det blant annet rapporteres på avvik, uønskede hendelser og sykefravær. I tillegg til gode systemer, handler god HMS i stor grad om ledelse og kultur. Derfor jobbes det kontinuerlig med å opprettholde og styrke en god sikkerhetskultur og internkontroll. Dette gjøres gjennom systematisk samhandling mellom arbeidsgiver og ansatte, de ansattes representanter, HMS-ansvarlige og fagleder HMS.

Vi har i tillegg til Arbeidsmiljøutvalg (AMU), der både arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og ansatte er representert, også opprettet ett HMS-forum der alle verneombud og HMS-ansvarlige deltar i systematisk forbedringsarbeid av våre felles skriftlige rutiner og instrukser for internkontroll. Dette tilpasses i tillegg den enkelte virksomheten lokalt.  AMU overvåker arbeidet i virksomhetene og har faste møter der både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deltar sammen med bedriftshelsetjenesten.

Alle ansatte har også tilbud om jevnlig helsekontroll hos Bedriftshelsetjenesten som gjør en samlet vurdering av de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet i sin rapport til arbeidsgiver.

Gjennomføring og resultat av aktsomhetsvurderinger

Utfra det vi foreløpig har oppnådd og er kjent med så mener vi at det er meget gode arbeidsforhold i ARE, og at det er lav risiko for at våre ansatte eller våre aktiviteter medvirker til, eller forårsaker brudd på menneskerettighetene eller retten til anstendig arbeid.

Som følge av at ARE Treindustrier opererer i en bransje med risiko for ulykker, har det fysiske arbeidsmiljøet et meget høyt fokus i vårt HMS-arbeid, og virksomheten arbeider målrettet og strukturert med både HMS-system og sikkerhetskultur. Videre, virksomheten har alltid hatt fokus på, og sett viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø, og de siste årene har virksomheten økt oppmerksomhet på det strukturerte arbeidet knyttet til dette, samt andre viktige dimensjoner ved arbeidsmiljøet som fleksibilitet, mangfold, likestilling og inkludering.

I ARE er det ujevn kjønnsbalanse, der kun 8 % av våre ansatte er kvinner. I tillegg til dette viser våre aktsomhetsvurderinger at ansatte i enkelte yrkesgrupper i virksomheten har behov for økt fleksibilitet og mulighet for å balansere privatliv og arbeidsliv.

Iverksatte og planlagte tiltak

Det er behov for å jobbe enda mer systematisk innenfor de ovennevnte områdene, både kartlegging av risikoområder, og ikke minst oppfølging og iverksettelse av tiltak basert på eventuelle funn.

ARE skal sette et overordnet mål samt iverksette konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i selskapet. Dette vil være et fokusområde for HR og konsernledelsen i 2024.  

I ARE har vi retningslinjer og verdier som sier noe om hvordan vi skal opptre i møte med andre. Det er imidlertid et behov for å konkretisere og samle disse retningslinjene inn under felles «Etiske Retningslinjer». Videre må det jobbes med å forankre disse retningslinjene blant alle ansatte, og arbeide for å utvikle en positiv kultur der våre ansatte er etisk bevisste og reflekterte i sitt daglige arbeid.

For yrkesgrupper med arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse, vil vi fremover se på muligheten for å tilrettelegge for mer fleksibilitet på arbeidsplassen i et gitt tidsrom.

Varslingskanaler for ansatte

Våre ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom tillitsvalgte, verneombudene, arbeidsmiljøutvalgene eller bedriftshelsetjenesten. De ansatte har også mulighet til å varsle kritikkverdige forhold anonymt i det elektroniske avvikssystemet, og kan da velge hvilket nivå i organisasjonen de ønsker å varsle til.

Vi har rutiner som sikrer at alle varsler, klager og krav om innsyn fra både ansatte og eksterne blir registrert i avvikssystemet, der saksbehandlingen også utføres og dokumenteres.

Redegjørelse eksternt

Ivaretakelse

Organisering av innkjøpsarbeidet

Innkjøp foretas av innkjøpere og i stor grad via våre felles innkjøpsavtaler. Innkjøpsavtaler inngås sentralt for viktige områder og store volum, mens mindre innkjøp utenfor våre felles innkjøpsavtaler, kan utføres lokalt.

Varer og tjenester til produksjon

Vi har en organisert innkjøpsordning med årlige sentrale forhandlinger for våre viktigste og største råvareleverandører hvor vi ivaretar at våre spesielle avtalevilkår følges. Våre ansatte kjøper i hovedsak inn varer og tjenester kun fra disse avtalene. Med vår kjennskap til markedene, og at vi i hovedsak kjøper råvarer i Norge og Sverige, opplever vi at vi har god kontroll på våre leverandørers seriøsitet.

Trelast til vår produksjon kjøpes inn via avtaler med større norske og svenske sagbruk som alle leverer PEFC-sporbarhetssertifiserte råvarer. Stålbjelker, limtre og andre trebaserte laminater kjøpes inn via faste norske leverandører. Andre byggevarer som plateprodukter, isolasjon, vindsperreduker, dampsperrer og festemateriell kjøpes inn gjennom våre avtaler med norske byggevareprodusenter og leverandører.

Til vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr ved våre fabrikker benyttes lokale service- og tjenesteleverandører, med unntak av service på våre CNC-styrte kappsaganlegg som utføres av leverandøren Hundegger fra Tyskland.

Varer og tjenester til administrasjon og drift

Innen administrasjon og drift av virksomhetene benyttes også en rekke større og mindre leverandører og forretningspartnere herunder revisor, rådgivere, renholdere, kantinedrift, bemanningsbyråer og IT-systemer/-tjenester.

Mindre innkjøp til administrasjon og drift av virksomhetene utføres av lokasjonsansvarlige. Ved bruk av bemanningsbyråer har vi innført rutiner i tråd med nytt lovverk fra 01.04.2023.

Kontrakter innkjøp

I alle våre kontrakter med leverandører og forretningspartnere skal vi stille krav gjennom spesielle vilkår i kontraktbestemmelsene. Bestemmelsene skal sikre at våre underleverandører forplikter seg til aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av Åpenhetsloven, og at de deler informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der leverandøren ikke er omfattet av loven, herunder også internasjonale leverandører.

Vilkårene skal ivareta at partene i avtalen skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og legge til rette for anstendige arbeidsforhold. Det skal ikke leveres produkter som er produsert i strid med bestemmelser gitt i Barnekonvensjonen, ILO-konvensjonen, Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, eller nasjonal lovgivning på produksjonsstedet. Disse kravene til leverandør gjelder uansett om byggevarene er produsert i Norge eller i utlandet.

Norske leverandører skal i tillegg sørge for at arbeidsforholdene er i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) sine bestemmelser, og det skal utvikles gode systemer for helse, miljø og sikkerhet.

Alle leverandører skal være registrert i foretaksregisteret, eller tilsvarende registre, i det land virksomheten drives i, og det skal alltid oppgi organisasjonsnummer.

Aktsomhetsvurderinger

ARE skal hvert år ivareta aktsomhetsvurderinger etter vedtatte rutiner for å avdekke negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for dette, hos våre leverandører.

Vår aktsomhetsvurdering baseres på informasjon fra egne undersøkelser, herunder risikovurdering og spørsmål til leverandører, vår kunnskap om markedet og ellers offentlig tilgjengelig informasjon. Der det er relevant og tilgjengelig vil vi innhente informasjon om leverandører fra Startbank og anerkjente vareregistre som NOBB.

Der det blir varslet eller avdekket faktiske eller potensielle negative konsekvenser som følge av AREs virksomhet, vil ARE etter vurdering av vesentlighet, iverksette kartlegging av saken og bestemme hvilke tiltak vi kan gjøre. ARE har ett omfattende bransjenettverk som kan benyttes for å innhente informasjon, og for å forsøke å løse utfordringer ved å skape bransjeenighet som kan å sette makt bak felles tiltak. ARE vil også ta initiativet til dialog med interessenter i de saker som behandles for å løse utfordringene.

Videre vil ARE velge seriøse leverandører i tråd med BNLs veileder for etiske retningslinjer. Vi vil følge bransjeorganisasjonenes videre arbeider med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre gjennomgang og prioritering av våre leverandører og forretningspartnere.

Gjennomføring og resultat av aktsomhetsvurderinger

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger av disse er igangsatt og avholdt i rapporteringsperioden.

Vi har prioritert innhenting av informasjon og kartlegging av leverandører gjennom hele 2022 knyttet til vår kjernevirksomhet, hvor leverandører av trelast og vanlige byggevarer er de største og viktigste.  

En oversikt over alle våre leverandører utfra geografisk beliggenhet, bransje, varetyper og innkjøpt volum er opprettet. Oversikten benyttes for å samle informasjon til prioritering og risikovurdering ved aktsomhetsvurdering av disse.

Vi har fra før ingen indikasjoner eller mottatte varsler på hverken vesentlig risiko, faktiske hendelser for brudd på menneskerettigheter, eller retten til anstendig arbeide hos våre leverandører eller forretningspartnere.

Vårt potensiale for å være direkte årsak eller medvirke til vesentlige negative konsekvenser mener vi henger direkte sammen med størrelsen på våre innkjøp, i tillegg til risiko hos leverandøren der opprinnelsesland/beliggenhet er en viktig faktor. Derfor har vi, der hvor vi har vurdert at vi ikke har godt nok oversikt til å vurdere risiko i underleverandørkjeder, prioritert å etterspørre ytterlige informasjon fra de største leverandørene basert på størrelse og volum på innkjøp. Vi har samtidig bedt om informasjon om hvordan leverandørene selv arbeider internt med sine aktsomhetsvurderinger, og hva de eventuelt har avdekket av faktiske brudd eller vesentlig risiko i egen bedrift eller hos sine underleverandører.  

Informasjonen som er mottatt fra våre leverandører er blitt vurdert opp mot hva vi ellers vet om leverandørene. Det er gjennom våre undersøkelser i denne rapporteringsperioden eller andre kilder ikke blitt avdekket faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for dette hos våre leverandører eller forretningspartnere.

Iverksatte og planlagte tiltak

Gjennom våre etiske vilkår og HMS-erklæring nedfelt i avtaler med våre leverandører sikrer vi at våre forretningspartnere og leverandører er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk, ansattes faglige og sosiale rettigheter, anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at de arbeider systematisk for å oppfylle krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (internkontroll, HMS) og ivaretar krav i Åpenhetsloven.

For internasjonale leverandører har vi tilsvarende vilkår i våre avtaler som ivaretar at leverandørene oppfyller bestemmelser gitt i Barnekonvensjonen, ILO-konvensjonen, Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og tilsvarende nasjonal lovgivning på produksjonsstedet.

Videre fremover vil vi også utvide vår risiko- og aktsomhetsvurdering til å omfatte andre typer av forretningspartnere og leverandører våre virksomheter benytter innenlands og internasjonalt. Dette omfatter tjenester som revisor, rådgivere, renholdere, kantinedrift, bemanningsbyråer og IT-systemer/-tjenester.

ARE er i 2023 i prosess med å sertifisere alle våre virksomheter for sporbarhetskontroll av skogbaserte råvarer (PEFC) vi kjøper inn til vår produksjon. Dette vil sikre at våre aktiviteter bidrar til innkjøp fra bærekraftig skogbruk som i tillegg til ett bærekraftig skogbruk, også bidrar til at lokale forhold rundt menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid ivaretas.

Denne redegjørelsen omfatter alle virksomhetene i ARE Treindustrier konsernet, og er forankret i ledelsen og styre. En signert kopi kan fås på etterspørsel. 

Spørsmål om Åpenhetsloven?

Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, eller har du en klage eller et varsel? Fyll inn skjema her eller send en epost direkte til apenhetsloven@ati.no.  

Vi har interne systemer og rutiner for å ivareta behandling og svar på henvendelsene i tråd med Åpenhetsloven. 

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle